REGULAMIN sprzedaży i korzystania z usług

REGULAMIN sprzedaży i korzystania z usług

firmy ROZKWIT Emilia Zduńczyk-Jaworska działającej pod marką EONIA Emilia Jaworska

obowiązuje od dnia 07.01.2020 r.

§ 1

Definicje

Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć:

1. Terapeuta – Emilia Zduńczyk-Jaworska, świadcząca usługi terapii manualnej (masaż, Terapia Bowena, Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, Łagodna Bioenergetyka i inne), sesji psychobiologii.

2. Kupujący – osoba, która kupuje usługę od ROZKWIT Emilia Zduńczyk-Jaworska w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

3. Pacjent – osoba korzystająca / uprawniona do korzystania z usług Terapeuty. Może, ale nie musi być tożsamy z Kupującym.

4. Usługa – terapia manualna (masaż, Terapia Bowena, Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, Łagodna Bioenergetyka i inne), konsultacja psychobiologii wykonywana imiennie na Kupującym Pacjencie przez Terapeutę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Postanowienia Ogólne

1. Przed skorzystaniem z usług ROZKWIT Emilia Zduńczyk-Jaworska należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez ROZKWIT Emilia Zduńczyk-Jaworska.
3. W ROZKWIT Emilia Zduńczyk-Jaworska wykonywane są usługi terapii manualnej (masaż, Terapia Bowena, Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, Łagodna Bioenergetyka i inne) dla osób dorosłych oraz dzieci, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, warsztaty oraz sesje psychobiologii.

4. Rejestracja na usługi wykonywane przez Terapeutę odbywa się mailowo na adres: kontakt@eonia.pl lub telefonicznie / smsem pod numerem 502 375 088 (podając imię, nazwisko w celu kontaktu zwrotnego.)

5. Zakup usługi jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Terapeutę.

6. Zakup usługi jest dobrowolny. Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia i życia Pacjenta, jeżeli szkoda zaistniała z przyczyn od Terapeuty niezależnych.

7. Terapeuta nie niesie żadnej odpowiedzialności za to, jeżeli usługa przez niego wykonana będzie niezgodna z subiektywnymi oczekiwaniami Pacjenta.

§ 3

Korzystanie z usług Terapeuty

1. Ustalona godzina usługi jest orientacyjną godziną jej rozpoczęcia.

Terapeuta zawsze stara się rozpoczynać wizytę o ustalonej godzinie. Jednak w trakcie zabiegów mogą zdarzać się niezaplanowane opóźnienia. Realizowana terapia jest w przypadku każdego Pacjenta inna. Niesie ze sobą niemożliwe do przewidzenia sytuacje, na które Terapeuta musi stosownie i szybko reagować. Może to powodować wydłużenie się wizyty i opóźnienie w stosunku do orientacyjnego czasu wizyty kolejnego  Pacjenta.

W przypadku opóźnienia z winy Terapeuty, ustalony zabieg zostaje wydłużony o czas opóźnienia.

Czas trwania usługi obejmuje czas na uregulowanie formalności oraz przebranie się (jeżeli zabieg tego wymaga).

2. W przypadku spóźnienia na umówioną godzinę z winy Pacjenta, ustalone zabiegi mogą zostać skrócone o czas spóźnienia lub nie zostać wykonane. Pacjent ponosi całkowity koszt zabiegu.

3. Przed zabiegiem Pacjent potwierdza zapoznanie się z treścią i akceptację Regulaminu sprzedaży i korzystania z usług w ROZKWIT Emilia Zduńczyk-Jaworska.

4. Przed zabiegiem Pacjent oświadcza o braku przeciwwskazań do zabiegu oraz informuje o stanie swojego zdrowia.

5. Po zakończonym zabiegu Pacjent powinien stosować się w życiu codziennym do rekomendacji udzielonym przez Terapeutę na zabiegu, w przeciwnym wypadku Terapeuta nie gwarantuje skuteczności działania użytych na zabiegu technik.

§ 4

Zmiany i odwoływanie terminów wizyt

1. Odwołanie / przesunięcie terminu wizyty jest możliwe bez dodatkowych kosztów z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

2. Odwołania można dokonać telefonicznie, mailowo lub za pomocą wiadomości SMS.

3. W celu odwołania wizyty należy podać imię i nazwisko Pacjenta oraz termin, kiedy planowana wizyta miała się odbyć.

4. W przypadku odwołania / przełożenia wizyty w terminie krótszym niż 24 godziny, ale w dniu poprzedzającym Pacjent ponosi 50% kosztu wizyty. Opłata ta nie podlega zwrotowi.

5. W przypadku odwołania wizyty w tym samym dniu lub nieprzybycia na wizytę, pacjent ponosi 100% kosztu wizyty w związku z rezerwacją czasu pracy Terapeuty. Zabieg traktowany jest jako wykonany i pełnopłatny. Pacjent wnosi opłatę rekompensującą za niewykorzystany czas Terapeuty z winy Pacjenta.

Opłata może zostać dokonana na wskazany numer rachunku bankowego lub przy okazji następnej wizyty, ale w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie.

6. Wizyta, której termin został zmieniony, i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
7. Wizyty odwołane z przyczyn leżących po stronie Terapeuty zostają przesunięte na inny termin, ustalony wspólnie z Pacjentem.

§ 5

Płatności

1. Usługi w ROZKWIT Emilia Zduńczyk-Jaworska są odpłatne.

2. Aktualne ceny usług dostępne są na stronie internetowej: www.eonia.pl

3. Za usługi świadczone w ROZKWIT Emilia Zduńczyk-Jaworska płatności można dokonać przelewem na konto (Millennium: 69 1160 2202 0000 0002 4895 9859) z wyprzedzeniem 24-godzinnym lub gotówką po wykonaniu usługi.

4. Za wykonane usługi Pacjent może otrzymać Fakturę. Kupujący zobowiązany jest przekazać taką informację w momencie realizacji płatności.

5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur przez Terapeutę bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur oraz otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

§ 6

Pozostałe zapisy

1. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie ROZKWIT Emilia Zduńczyk-Jaworska Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności.

2. Pacjent oraz jego Rodzice / Opiekunowie zobowiązani są zachowywać się kulturalnie oraz utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach, z których korzystają. W przypadku wyrządzonych szkód Rodzice / Opiekunowie Pacjenta pokrywają ich koszty.

3. Do zabiegów nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.

4. W przypadku nie stosowania się przez Pacjenta do Regulaminu sprzedaży i korzystania z usług, usługa może być odwołana i opłata nie będzie zwrócona.

5. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@eonia.pl

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy dla ROZKWIT Emilia Zduńczyk-Jaworska Sąd Rejonowy. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.